Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, profesijų patarėjai, tėvai.

Karjeros ugdymo koordinatorė: Violeta Kučinskienė. Interesantai priimami ir konsultuojami gimnazijos skaitykloje (113 kabinetas). Papildomai dėl konsultacijų būtina susitarti iš anksto. Kilus klausimams galite kreiptis elektroniniu paštu: [email protected]

 • Darbo laikas

Pirmadienis 12.10-12.55, 13.55-14.40

Konsultacijos vieta 219 kab.


2020-2021 METŲ PROFESINIO ORIENTAVIMO VEIKLŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Mokinių karjeros kompetencijos ugdomos šiose srityse:

 • savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
 • karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
 • karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);
 • karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo.
 • Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.
 • Karjeros plėtojimas – visą gyvenimą trunkantis procesas, kurio metu asmuo valdo savo mokymąsi, saviraišką ir darbą.
 • Ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijai įgyti.
 • Karjeros kompetencijos – žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą visuma.
 • Karjeros konsultavimas – konsultanto ir konsultuojamojo sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, spręsti karjeros problemas ir klausimus, susijusius su karjeros planavimu ir darbo paieška.
 • Karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
 • Karjeros į(si)vertinimas – veikla, skirta mokinių karjeros ypatumams ir/ar karjeros kompetencijoms nustatyti. Karjeros įvertinimas – procesas, kurio meti vertintojas, naudodamas formalias ir neformalias įvertinimo priemones, nustato mokinio karjeros ypatumus ir/ar kompetencijas.
 • Karjeros įsivertinimas – procesas, kurio metu pats mokinys, naudodamas įvairias įvertinimo priemones, nusistato savo karjeros ypatumus ir/ar kompetencijas.
 • Profesinis veiklinimas – veiklos, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.
 • Karjeros paslaugų sistemos stebėsena – nuolatinė karjeros paslaugų sistemos būklės ir kaitos analizė, vertinimas, prognozavimas, taip pat tam reikalingų duomenų rinkimas.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 patvirtintas „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas“:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.430003

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 patvirtinta „Ugdymo karjerai programa“:

http://www.mukis.lt/lt/profesinio_orientavimo_paslaugos_mokyklose/uk_bendoji_programa.html

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

Visi šie dokumentai yra patalpinti ir mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje.

Ugdymo karjerai darbo grupė teikia šias paslaugas:

Mokiniams:

 • Padeda išsiaiškinti  karjeros žingsnius.
 • Išsitirti   mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio  profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam  labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 • Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.
 • Susidaryti individualų ugdymosi planą.
 • Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
 • Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus gimnazijos I – IV klasę.
 • Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais.
 • Rasti reikalingą  informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.
 • Individualiai konsultuoja įvairiais karjeros klausimais (iš anksto susitarus).

Tėvams:

 • Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
 • Individualiai konsultuoja tėvus įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Dalykų mokytojams, klasių kuratoriams:

 • Pageidaujant siūlo klasės valandėlių temas.
 • Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.
 • Pageidaujant organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams.
 • Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.
 • Padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą,profesinį veiklinimą.

Karjeros planavimas

2023 m. minimalūs rodikliai

Rugsėjo 3 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė patvirtino minimalius rodiklius stojant į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose 2023 m. Jie išliks nepakitę, pokyčiai siūlomi nuo 2024 m. Palčiau:

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/2023-m-minimalus-rodikliai-stojantiesiems-i-aukstasias-mokyklas-isliks-nepakite-pokyciai-siulomi-nuo-2024-m-

Egzaminų pasirinkimas

Iki š.m. lapkričio 24 d. abiturientai turi pateikti informaciją , kokius laikys brandos egzaminus. Primenama, kad atestatui gauti reikia būti išlaikius DU brandos egzaminus (abu gali būti ir mokykliniai).

Norintiems studijuoti VNF (valstybės NEfinansuojamoje vietoje) reikia būti išlaikius bent VIENĄ valstybinį brandos egzaminą

Norintiems studijuoti VF vietoje reikia būti išlaikius TRIS valstybinius brandos egzaminus.

https://www.nsa.smm.lt/2021/11/16/abiturientai-renkasi-brandos-egzaminus-kuriuos-laikys/

Savanorystės veiklos. Būtina registracija.

Jaunimo savanoriška tarnyba skelbia registraciją į Jaunimo savanoriškos tarnybos programos 2022 m. I-ojo pusmečio programos vietas. https://jrd.lt/savanoryste/jst Kviečiame 14 – 29 m. jaunus žmones registruotis į Jaunimo savanoriškos tarnybos programos 2022 m. I-ojo pusmečio programos vietas. Registracija vyksta visose Lietuvos savivaldybėse nuo š.m. lapkričio 15 d. iki š.m. gruodžio 15 d. 18.00 val.


Savarankiškai karjeros ugdymo informaciją galima rasti mokyklos skaitykloje ir internetiniuose puslapiuose.