Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, profesijų patarėjai, tėvai.

 • Daugiau informacijos: https://mukis.lt/

Karjeros ugdymo koordinatorė: Violeta Kučinskienė. Interesantai priimami ir konsultuojami gimnazijos skaitykloje (113 kabinetas). Papildomai dėl konsultacijų būtina susitarti iš anksto. Kilus klausimams galite kreiptis elektroniniu paštu: [email protected]

 • Darbo laikas

Ketvirtadienis 12.00-12.45

Penktadienis 12.00-12.45

Konsultacijos vieta 112 kab.


2023-2024 METŲ PROFESINIO ORIENTAVIMO VEIKLŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Mokinių karjeros kompetencijos ugdomos šiose srityse:

 • savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
 • karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
 • karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);
 • karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo.
 • Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.
 • Karjeros plėtojimas – visą gyvenimą trunkantis procesas, kurio metu asmuo valdo savo mokymąsi, saviraišką ir darbą.
 • Ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijai įgyti.
 • Karjeros kompetencijos – žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą visuma.
 • Karjeros konsultavimas – konsultanto ir konsultuojamojo sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, spręsti karjeros problemas ir klausimus, susijusius su karjeros planavimu ir darbo paieška.
 • Karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
 • Karjeros į(si)vertinimas – veikla, skirta mokinių karjeros ypatumams ir/ar karjeros kompetencijoms nustatyti. Karjeros įvertinimas – procesas, kurio meti vertintojas, naudodamas formalias ir neformalias įvertinimo priemones, nustato mokinio karjeros ypatumus ir/ar kompetencijas.
 • Karjeros įsivertinimas – procesas, kurio metu pats mokinys, naudodamas įvairias įvertinimo priemones, nusistato savo karjeros ypatumus ir/ar kompetencijas.
 • Profesinis veiklinimas – veiklos, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.
 • Karjeros paslaugų sistemos stebėsena – nuolatinė karjeros paslaugų sistemos būklės ir kaitos analizė, vertinimas, prognozavimas, taip pat tam reikalingų duomenų rinkimas.

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 847)

Rekomendacijos dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigos (patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1334)

Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-617)

Visi šie dokumentai yra patalpinti ir mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje.

Ugdymo karjerai darbo grupė teikia šias paslaugas:

Mokiniams:

 • Padeda išsiaiškinti  karjeros žingsnius.
 • Išsitirti   mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio  profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam  labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 • Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.
 • Susidaryti individualų ugdymosi planą.
 • Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
 • Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus gimnazijos I – IV klasę.
 • Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais.
 • Rasti reikalingą  informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.
 • Individualiai konsultuoja įvairiais karjeros klausimais (iš anksto susitarus).

Tėvams:

 • Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
 • Individualiai konsultuoja tėvus įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Dalykų mokytojams, klasių kuratoriams:

 • Pageidaujant siūlo klasės valandėlių temas.
 • Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.
 • Pageidaujant organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams.
 • Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.
 • Padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą,profesinį veiklinimą.
Karjeros planavimas

https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/stojantiesiems-2024/

Aukštosios mokyklos

Universitetai

Europos humanitarinis universitetas (EHU)

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA)

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

Kauno technologijos universitetas (KTU)

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU)

Klaipėdos universitetas (KU)

LCC tarptautinis universitetas (LCC)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA)

Lietuvos sporto universitetas (LSU)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU)

Mykolo Romerio universitetas (MRU)

VU Šiaulių akademija (VUŠA)

Vilniaus dailės akademija (VDA)

Vilnius Tech

Vilniaus universitetas (VU)

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (VU TVM)

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU)

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

Kolegijos

Alytaus kolegija (AK)

Kauno kolegija (KK)

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK)

Kauno technikos kolegija (KTK)

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK)

Kolpingo kolegija (KOK)

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM)

Lietuvos verslo kolegija (LTVK)

Marijampolės kolegija (MK)

Panevėžio kolegija (PK)

Socialinių mokslų kolegija (SMK)

Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK)

Šiaurės Lietuvos kolegija (ŠLK)

Šv. Ignaco Lojolos kolegija (ILK)

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (TTVAM)

Utenos kolegija (UK)

V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla (AVM)

Vilniaus dizaino kolegija (VDK)

Vilniaus kolegija (VK)

Vilniaus kooperacijos kolegija (VKK)

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK)

Vilniaus verslo kolegija (VVK)

Žemaitijos kolegija (ŽK)

PROFESINĖS MOKYKLOS

Profesinės mokyklos:

Valstybinės

Nevalstybinės

Kitos švietimo įstaigos


Savarankiškai karjeros ugdymo informaciją galima rasti mokyklos skaitykloje ir internetiniuose puslapiuose.