KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRIĖMIMO Į KELMĖS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2013 m. balandžio 25 d. Nr. T-120
Kelmė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 29 straipsnio 2 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (Žin., 2011, Nr. 79-3869), Priėmimo įvalstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigąbendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1369 redakcija) (Žin., 2011, Nr. 96-4533), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programs tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija) (Žin., 2005, Nr. 46-1526; 2012, Nr. 54-2684), Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Priėmimo į Kelmės rajono bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą (pridedama).
2. Laikyti netekusiais galios:
2.1. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. T-323 „Dėl mokinių priėmimo į Kelmės rajono bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
2.2. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą Nr. T-123 „Dėl mokinių priėmimo į Kelmės rajono bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis
PATVIRTINTA
Kelmės rajono
savivaldybės tarybos
2013 m. balandžio 25 d.
sprendimu Nr. T-120

PRIĖMIMO Į KELMĖS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, priėmimo kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią ir pabaigą, prašymų registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 29 straipsnio 2 dalimi, Mokyklų,vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (Žin., 2011, Nr. 79-3869), Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1369 redakcija) (Žin., 2011, Nr. 96-4533), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija) (Žin., 2005, Nr. 46-1526; 2012, Nr. 54-2684). Mokinių, turinčiųspecialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 (Žin., 2011, Nr. 122-5771).

3. Savivaldybės taryba kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. nustato klasių komplektų ir grupių skaičių mokyklose, o iki rugsėjo 1 d. jį patikslina.

4. Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro, Tytuvėnų jaunimo mokyklos ir Kelmės specialiosios mokyklos klasių komplektų skaičius pagal poreikį gali būti tikslinamas keletą kartų per metus.

5. Prašymai mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas priimami bendrojo ugdymo mokyklose nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 30 d.

6. Priėmimą vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija. Mokinių priėmimo komisiją, jos darbo reglamentą tvirtina mokyklos direktorius. Jis nustato dokumentų priėmimo vietą, dokumentų, kuriuos reikalinga pristatyti (pildyti mokykloje), sąrašą, jų registravimo tvarką ir paskelbia viešai.

7. Aprašas skelbiamas Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

II. PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS KRITERIJAI

8. Į Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą pirmumo teise priimami vaikai, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.

9. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami priešmokyklinio ugdymo grupętoje mokykloje lankę vaikai; mokiniai, toje mokykloje baigę pradinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo programos pirmą dalį ir toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.

10. Esant laisvų vietų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu įbendrąją ugdymo mokyklą gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, pagal prašymo padavimo datą. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, atsižvelgiant į turimus mokymosi pasiekimus ir (ar) mokyklos pateiktų specialiųjų ir bendrųjų gebėjimųužduočių atlikimo rezultatus, į pirmąją klasę priimami atsižvelgiant įindividualią vaikų brandą ir pasirengimą mokyklai, jei pradinis ugdymas jiems ketinamas teikti vieneriais metais anksčiau.

11. Jei per mokslo metus į bendrojo ugdymo mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis jai priskirtoje teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę ar grupę vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 25,7 punktu arba siunčiamas į artimiausią tąpačią programą vykdančią bendrojo ugdymo mokyklą.

12. Priimant mokytis pagal vidurinio ugdymo programą bendrojo ugdymo mokyklą asmenys renkasi patys. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programų antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).

13. Į bendrojo ugdymo mokyklų klases, kuriose taikomi atskiri savitos pedagoginės sistemos (Valdorfo, M. Montessori, tradicinės religinės bendruomenės ar kita) elementai, mokiniai priimami laisvu savo pačių ir (ar) tėvų (globėjų, rūpintojų) apsisprendimu. Priimant į šias klases mokiniai, jųtėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su pagrindiniais taikomais ugdymo principais, galimais ugdymo pasiekimų ir programų nesutapimais, jei lyginama su mokyklos kitų atitinkamų klasių bendrojo ugdymo programomis, kitomis tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniams svarbiomis ugdymo turinio ir proceso ypatybėmis.

14. Visi iki 16 metų vaikai privalo lankyti bendrojo ugdymo mokyklą ir negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo ugdymo programas.

15. Mokinys tęsti mokslą priimamas, kai pateikia prašymą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie pasiekimus ankstesnėje mokykloje. Pažymąapie mokymosi pasiekimus arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą mokykla išduoda tąpačią dieną, gavusi tėvų arba mokinio prašymą apie išvykimą iš mokyklos.

16. Asmuo, neturintis mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento, priimamas mokytis tik mokykloje patikrinus asmens pasiekimus ir nustačius jųatitiktį bendrosiose pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programose numatytiems mokymosi rezultatams.

17. Į jaunimo mokyklą priimami 12– 16 metų asmenys, stokojantys mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintys mokymosi sunkumų, linkę į praktinęveiklą ir (ar) niekur nesimokantys.

18. Į Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro klases priimami:
18.1. asmenys, turintys 18 metų;
18.2. dirbantys 16–17 metų jaunuoliai;
18.3. nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose;
18.4. nepilnamečiai, auginantys savo vaikus;
18.5. asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir pageidaujantys pakartotinai mokytis atskirų dalykų.

19. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias bendrąsias mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams. Specialiųjų poreikių mokiniai iš kitų savivaldybių priimami ugdytis kartu su kitais bendrosiose klasėse, specialiosiose klasėse (grupėse) ir Kelmės specialiojoje mokykloje:
19.1. į bendrųjų mokyklų specialiąsias klases (grupes) arba Kelmės specialiąją mokyklą priimami asmenys, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
19.2. į Kelmės specialiąją mokyklą, skirtą intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, priimami asmenys, kuriems nustatyta:
19.2.1. nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;
19.2.2. kompleksinė negalia, kurios derinyje yra nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;
19.2.3. nežymus ar vidutinis intelekto sutrikimas ir elgesio ar (ir) emocijų sutrikimai (prieštaraujančio neklusnumo sutrikimas, elgesio sutrikimas (asocialus elgesys) ar (ir) emocijų sutrikimai (nerimo spektro sutrikimas, nuotaikos spektro sutrikimas);
19.3. valstybinės ar savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, dalyvių susirinkimas (savininkas) kartu su pedagogine psichologine tarnyba (ar švietimo pagalbos tarnyba) ir mokyklos vadovu, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu, sąraše nenumatytais atvejais priima sprendimą dėl asmens, kuriam dėl įgimtų ar įgytų sutrikimųnustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, ugdymo specialiojoje mokykloje ar bendrosios mokyklos specialiojo ugdymo klasėje (grupėje).

20. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykęnuolat ar laikinai gyventi, nemokantys valstybinės kalbos, į bendrojo ugdymo mokyklas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 109-3991).

III. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS

21. Į bendrojo ugdymo mokyklą pradėti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų (globėjų)prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau negu jam sueis 5 metai.

22. Atskirais atvejais vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis režimas, ugdymas pagal priešmokyklinio ugdymo programąbendrojo ugdymo mokykloje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą programą gali būti skiriamas tik pateikus sveikatos priežiūros specialistų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą.

IV. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS

23. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.

24. Tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173 (Žin., 2005, Nr. 131-4747; 2010, Nr. 69-3461), patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, mokytis pagal pradinio ugdymo programągali būti priimamas 6 metų vaikas. Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje iki birželio 15 d.

25. Bendrojo ugdymo mokyklai vaiko tėvai (globėjai) pateikia Pedagoginės psichologinės tarnybos atliktą vaiko brandumo įvertinimą, jeigu vaikui kalendoriniais metais nėra suėję 7 metai.

26. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimamas asmuo,įgijęs pradinį išsilavinimą.

27. Pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas asmuo,įgijęs pagrindinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą.

V. PRAŠYMŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO ĮFORMINIMO TVARKA

28. Prašymą mokytis bendrojo ugdymo mokykloje už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų). 14–16 metų vaikas prie prašymo prideda vieno iš tėvų(globėjų) raštišką sutikimą.

29. Prašyme nurodomi tikslūs duomenys apie tėvų darbovietę, gyvenamąją vietą, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Neturintieji savo telefono nurodo kitų asmenų telefono numerį, kad esant skubiems nenumatytiems atvejams (vaiko liga, nelaimingas atsitikimas ir pan.) galima būtų susisiekti.

30. Prašymas ir kiti pateikiami dokumentai priimami ir registruojami bendrojo ugdymo mokykloje Prašymų dėl priėmimo į mokyklą registre.

31. Prašymų dėl priėmimo į mokyklą registras įtraukiamas į dokumentacijos planą, suteikiant bylos indeksą.

32. Mokymo sutartis su vienu iš tėvų (globėjų) ar kiekvienu naujai atvykusiu mokytis asmeniu ir tos mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygio ugdymo programą ar jos dalį, keičiančiu ugdymo programą(pradedančiu mokytis pagal atitinkamą pritaikytą bendrojo ugdymo programą),sudaroma iki pirmos mokymosi dienos jo mokymosi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą: pradinio, pagrindinio (ar tik jos I ar II dalį) ar vidurinio ugdymo programą.

33. Mokymo sutartį mokykla sudaro pagal mokyklos, kurioje asmuo mokysis, paskirtį ir vykdomą priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio (pagrindinio ugdymo programos I ar II dalį), vidurinio ugdymo programą.

34. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir prašymo teikėjas. Už vaiką iki 14 metų jo vardu mokymo sutartį sudaro vienas iš tėvų (globėjų), veikdamas išimtinai vaiko interesais. Vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį sudaro tik turėdamas vieno iš tėvų(globėjų) raštišką sutikimą.

35. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registre.

36. Vienas mokymo sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka mokykloje (segama į mokinio asmens bylą).

37. Mokyklos direktoriaus įsakymu (-ais) įforminamas mokinių paskirstymasį klases (srautus), mokinio laikinas išvykimas gydytis ir mokytis arba laikinas individualus mokinio išvykimas mokytis (mobilumo veikla) į kitos šalies mokykląpagal tarptautinę programą (mokymo sutartis laikino išvykimo laikotarpiu nenutraukiama).

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

39. Už Aprašo pažeidimus atsako mokyklos direktorius Lietuvos Respublikosįstatymų nustatyta tvarka.

40. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir/ar panaikinamas savivaldybės tarybos sprendimu.