PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2018 m. birželio 28 d.
sprendimu Nr. T-208
PRIĖMIMO Į KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, priėmimo kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią ir pabaigą, prašymų registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-322, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 patvirtintu Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu.
3. Kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. Kelmės rajono savivaldybės taryba nustato mokykloms kiekvienos klasės klasių skaičių ir mokinių skaičių jose, ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse kitiems mokslo metams, sudarant jungtines klases, nustato iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, nurodo kiekvienos klasės mokinių skaičių. Iki rugsėjo 1 d. klasių (grupių) ir mokinių skaičių patikslina:
3.1. jei iš tai mokyklai priskirtos teritorijos prašymų mokytis bendrojo ugdymo mokykloje skaičius yra didesnis, nei buvo nustatytas iki kovo 31 d., mokinių, klasių ir (ar) ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius didinamas;
3.2. jei bendrojo ugdymo mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių ir (ar) ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių, klasių ir (ar) grupių skaičius mažinamas.
4. Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro, Tytuvėnų jaunimo mokyklos ir Kelmės specialiosios mokyklos klasių skaičius pagal poreikį gali būti tikslinamas keletą kartų per metus.
5. Prašymai mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas priimami bendrojo ugdymo mokyklose nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 30 d.
6. Priėmimą vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija. Mokinių priėmimo komisiją, jos darbo reglamentą tvirtina mokyklos direktorius. Jis nustato dokumentų
2
priėmimo vietą, dokumentų, kuriuos reikia pristatyti (pildyti mokykloje), sąrašą, jų registravimo tvarką ir paskelbia viešai.
7. Aprašas skelbiamas Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje.
II SKYRIUS
PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS KRITERIJAI
8. Asmenys į mokyklas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556; mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą – vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106.
9. Į Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas pirmumo teise priimami vaikai, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas grupėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.
10. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami priešmokyklinio ugdymo grupę toje mokykloje lankę vaikai, mokiniai, toje mokykloje baigę pradinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo programos pirmą dalį, ir toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.
11. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą bendrojo ugdymo mokyklą asmenys renkasi patys. Į mokyklą pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programų antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).
12. Jei per mokslo metus į bendrojo ugdymo mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis jai priskirtoje teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę ar grupę vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 25.7 punktu arba siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią bendrojo ugdymo mokyklą.
13. Į bendrojo ugdymo mokyklų klases, kuriose taikomi atskiri savitos pedagoginės sistemos (Valdorfo, M. Montessori ar kita) elementai, mokiniai priimami laisvu savo pačių ir (ar) tėvų (globėjų, rūpintojų) apsisprendimu. Priimant į šias klases mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su pagrindiniais taikomais ugdymo principais, galimais ugdymo pasiekimų ir programų nesutapimais, jei lyginama su mokyklos kitų atitinkamų klasių bendrojo ugdymo programomis, kitomis tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniams svarbiomis ugdymo turinio ir proceso ypatybėmis.
3
14. Visi iki 16 metų vaikai privalo lankyti bendrojo ugdymo mokyklą ir negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo ugdymo programas.
15. Mokinys tęsti mokslą priimamas, kai pateikia prašymą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie pasiekimus ankstesnėje mokykloje. Pažymą apie mokymosi pasiekimus arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą mokykla išduoda per tris dienas, gavusi tėvų arba mokinio prašymą apie išvykimą iš mokyklos.
16. Asmuo, neturintis mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento, priimamas mokytis tik mokykloje patikrinus asmens pasiekimus ir nustačius jų atitiktį bendrosiose pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programose numatytiems mokymosi rezultatams.
17. Į jaunimo mokyklą priimami 12–16 metų asmenys, dėl nepalankių aplinkos veiksnių stokojantys mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintys mokymosi sunkumų, linkę į praktinę veiklą ir (ar) niekur nesimokantys.
18. Į Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro klases priimami:
18.1. asmenys, turintys 18 metų;
18.2. dirbantys 16–17 metų jaunuoliai;
18.3. nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose;
18.4. nepilnamečiai, auginantys savo vaikus;
18.5. asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir pageidaujantys pakartotinai mokytis atskirų dalykų.
19. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams. Asmenys, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į Kelmės specialiąją mokyklą vadovaujantis Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-322, 10.2 punkte nustatytais kriterijais. Specialiųjų poreikių mokiniai iš kitų savivaldybių priimami ugdytis kartu su kitais bendrosiose klasėse bei Kelmės specialiojoje mokykloje.
20. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi, nemokantys valstybinės kalbos, į bendrojo ugdymo mokyklas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.
III SKYRIUS
PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS
21. Į bendrojo ugdymo mokyklą pradėti ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimami 3–5 metų vaikai. Esant sąlygoms – nuo 1 metų amžiaus.
22. Į bendrojo ugdymo mokyklą pradėti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimami vaikai, kai tais kalendoriniais metais jiems sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Rekomenduojama kreiptis ne anksčiau,
4
nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant vaiko brandumo mokyklai įvertinimo galimybes). Tarnyba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos pateikia rekomendacijas tėvams (globėjams) dėl vaiko pasirengimo mokytis.
IV SKYRIUS
PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS
23. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau, kaip nurodyta šio Aprašo 21 punkte.
24. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimamas asmuo, įgijęs pradinį išsilavinimą.
25. Pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas asmuo, įgijęs pagrindinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
V SKYRIUS
PRAŠYMŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO ĮFORMINIMO TVARKA
26. Prašymą mokytis bendrojo ugdymo mokykloje už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų). 14–17 metų vaikas prie prašymo prideda vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.
27. Prašyme nurodomi tikslūs duomenys apie tėvų darbovietę, gyvenamąją vietą, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Neturintieji savo telefono nurodo kitų asmenų telefono numerį, kad esant skubiems nenumatytiems atvejams (vaiko liga, nelaimingas atsitikimas ir pan.) galima būtų susisiekti.
28. Prašymas ir kiti pateikiami dokumentai priimami ir registruojami bendrojo ugdymo mokykloje Prašymų dėl priėmimo į mokyklą registre.
29. Prašymų dėl priėmimo į mokyklą registras įtraukiamas į dokumentacijos planą, suteikiant bylos indeksą.
30. Mokymo sutartis su vienu iš tėvų (globėjų) ar kiekvienu naujai atvykusiu mokytis asmeniu ir tos mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygio ugdymo programą ar jos dalį, keičiančiu ugdymo programą (pradedančiu mokytis pagal atitinkamą pritaikytą bendrojo ugdymo programą), sudaroma iki pirmos mokymosi dienos mokykloje bei jo mokymosi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą: pradinio, pagrindinio (ar tik jos I ar II dalį) ar vidurinio ugdymo programą.
31. Mokymo sutartį mokykla sudaro pagal mokyklos, kurioje asmuo mokysis, paskirtį ir vykdomą priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio (pagrindinio ugdymo programos I ar II dalį), vidurinio ugdymo programą.
32. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir prašymo teikėjas. Už vaiką iki 14 metų jo vardu mokymo sutartį sudaro vienas iš tėvų (globėjų), veikdamas išimtinai vaiko interesais. Vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį sudaro tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.
33. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registre.
34. Vienas mokymo sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka mokykloje (segama į mokinio asmens bylą).
5
35. Mokyklos direktoriaus įsakymu (-ais) įforminamas mokinių paskirstymas į klases, mokinio laikinas išvykimas gydytis ir mokytis arba laikinas individualus mokinio išvykimas mokytis (mobilumo veikla) į kitos šalies mokyklą pagal tarptautinę programą (mokymo sutartis laikino išvykimo laikotarpiu nenutraukiama).
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
36. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
37. Už Aprašo pažeidimus atsako mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
38. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir (ar) panaikinamas Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
_______________________