MOKYKLOS PRISTATYMAS. ISTORIJA, DABARTIS.

1. ĮVYKIAI, METAI – miestelio įkūrimas (1486 m. – bažnyčia, steigėjai – vietos bajorai Mikalojus ir Margarita Šemetos, 1499 m. – miestelio teisės: suteikta privilegija rengti savaitinį turgų ir laikyti smukles); – parapinė mokykla (1803 m.); – valdinė rusiška pradinė mokykla (1867–1904); – lietuviška pradinė mokykla (1904–1944); – progimnazija (1944–1949); – septynmetė mokykla (1949–1953); – vidurinė mokykla (1953–2014);
– Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinė mokykla (nuo 2007);
– Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazija (nuo 2014);

2. PASTATŲ ISTORIJA 

Pradinė mokykla, jos atskiri skyriai nuo įkūrimo iki 1947 m. dirbo miestelėnų, ūkininkų trobose, jas nuomojo valstybė. Matome išlikusį tipinį tarpukario Lietuvos Šaukėnų pradžios mokyklos vieno skyriaus pastatą Laisvės g. 

 

 

 

 

Senasis korpusas

Tipinis progimnazijos pastatas pradėtas statyti 1938 m., baigtas po karo. Mokykloje jį vadiname „Senasis korpusas”. Nuotraukoje matome „Vilniaus Darželį”, jo vietoje atsirado mokykla.

 

 

 

 

Progimnazija

Priestatas

1978 m. pastatytas priestatas, vadinamas „Naujuoju korpusu“. Jis sudaro apie 60% viso mokyklos naudingo ploto, jame valgykla, sporto salė, ko anksčiau neturėjome.

 

 

 

 

3. GAISRAS 2002-01-27

2002 m. sausio 27 dieną, sekmadienį, apie 7,30 val.pradėjo degti senasis korpusas. Ugniagesiai dirbo 6 val. Sudegė šlaitinis stogas, trečio aukšto perdengimai,vandeniu buvo užlietas visas pastatas. Susirinkę mokytojai, mokiniai, miestelio gyventojai išnešė visą sudegusio senojo korpuso turtą: dokumentus, mokymo priemones, org.techniką, baldus. Antrą dieną po gaisro prasidėjo darbas priestate keturiolikoje kabinetų, sporto salėje įsikūrė administracija, mokytojų kambarys, biblioteka, lietuvių k., tikybos, informatikos kabinetai, sporto salės persirengimo kambariuose, sandėliuose – rusų k.,logopedo, vokiečių k.kabinetai, muzikos skyrius. Kūno kultūros pamokos vyko miške, stadione, nekūrentose kultūros centro patalpose. Mokykla dirbo ekstremaliomis sąlygomis iki 2002-12-23, kol buvo baigtas atstatymas, viena pamaina.

Po gaisro

Kreipimasis

Atstatymas (2002-09-01)

Padėkos diena po gaisro atstatytoje mokykloje (2003-03-07)

4. ŽMONĖS
BRONIUS TIŠKUS (1895 – 1994)

Pedagogas, publicistas. 1919 – 24 m. dirbo Šaukėnų pradžios mokyklos mokytoju ir vedėju. Parašė ir išleido „Šaukėnų pradžios mokyklos kroniką”. Dirbo Šiaulių miesto mokyklose, apskrities mokyklų inspektoriumi, Šiaulių Mokytojų seminarijoje.

 

 

 

 

KAZYS POŠKUS (1927 – 1997)

Pedagogas, nusipelnęs mokytojas, mokslo tyrinėtojas ir skleidėjas. Gimė Šaukėnuose, čia baigė pradžios mokyklą. Po studijų VU dirbo švietimo ministerijoje, 1954–1973 m. m.- ministerijos mokymo metodinio skyriaus viršininkas. Atleistas iš pareigų, kai atkakliai siekė apginti Lietuvos istorijos dėstymo būtinumą mokyklose. VU doc., dr., šešių lietuvių kalbos vadovėlių autorius, parengė „Mokytojo kalendorių“, grožinės publicistikos (kn. „Dideli ir maži“ (1969).

 

 

 

ANTANAS RAČAS (1940–2014)

Politinis bei visuomenės veikėjas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras. Seimo narys. 1968–1976 m.m.- mūsų mokyklos direktorius. Jo pastangų dėka pastatytas mokyklos priestatas, du  aštuonbučiai namai mokytojams.

 

 

 

VLADAS PŪTVIS-PUTVINSKIS (1873–1929)

Dvarininkas, Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjas, visuomenės ir kultūros veikėjas, rašytojas, knygnešystės organizatorius, žuvininkystės pradininkas Lietuvoje. Gyveno Graužikų ir Šilo-Pavėžupio dvaruose 7 km atstumu nuo Šaukėnų, palaidotas Kelmės kapinėse. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2007-05-24 sprendimu Nr. T-210 mūsų mokyklai suteiktas Vlado Pūtvio-Putvinskio vardas. Tai vienintelė Lietuvoje Vlado Pūtvio-Putvinskio mokykla.

 

 

 

Prezidentas VALDAS ADAMKUS

2007-09-03 mokykloje lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma. Jis mums palinkėjo: „Linkiu išlikti kelrodžiu Lietuvos mokykloms auklėjant jaunąją kartą patriotinėje dvasioje.
Valdas Adamkus
2007-09-03”

 

 

5. DABARTIS. EKSTERJERAS. Senasis korpusas

EKSTERJERAS. Naujasis korpusas

EKSTERJERAS. Sporto aikštynas

INTERJERAS. 1. (D. Rimkevičienės, mokinių darbai)

INTERJERAS. 2. (D. Rimkevičienės, mokinių darbai)

BENDRADARBIAVIMAS. 1. (užsienis)

Mokykla yra pasirašiusi sutartis, bendradarbiauja su Latvijos Ikškilės ir Salacgryvos vidurinėmis mokyklomis. Su kolegomis kartu keliaujama, lankytasi vieni kitų pamokose, mokyklų šventėse, keičiamasi meninėmis, sportinėmis delegacijomis.

BENDRADARBIAVIMAS. 2. (Lietuva)

Mokykla yra pasirašiusi sutartis, bendradarbiauja su Mažeikių raj. Židikų Marijos Pečkauskaitės ir Plungės raj. Žemaičių Kalvarijos gimnazijomis. Lankytasi vieni kitų pamokose, susipažinta su tų rajonų turistiniais, kraštotyriniais objektais, dalyvauta mokyklų šventėse, keičiamasi sportinėmis,meninėmis delegacijomis.

BENDRADARBIAVIMAS. 3.

(Lietuvos šaulių sąjunga, Šiaulių universitetas, Šiaulių AUŠROS muziejus, Šaukėnų kultūros centras)

TRADICIJOS. 1.

(Jubiliejinių metų paminėjimai: 1966, 1997, 2007, 2012)

TRADICIJOS. 2.

(Mokinių vokalinės-sakralinės muzikos festivalis-konkursas,Vlado Pūtvio-Putvinskio gimimo diena, pirmūno diena, tarpmokyklinės turizmo varžybos)

APIE MUS

ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO-PUTVINSKIO GIMNAZIJA (nuo 2014-09-01)

(ŠMM Vidurinio ugdymo akreditavimo komisija: A.Jankauskienė, V.M.Sitnikienė, J.Zacharkienė su mokyklos vadovais 2014-03-27, savivaldybės vadovai su mokyklos vadovais 2014-05-23, balsavimo rezultatai rajono taryboje 2014-05-23)