Specialusis pedagogas (FUNKCIJOS)


  • Padėti bendrojo lavinimo mokyklos mokytojams pažinti specialiųjų poreikių vaikus, turinčius mokymosi negalių ir sunkumų;
  • Parinkti optimalius SUP mokinių ugdymo metodus;
  • Esant reikalui keisti arba pritaikyti Bendrąsias programas;
  • Teikti SUP mokiniams, jų tėvams ir mokytojams kvalifikuotą pedagoginę pagalbą;
  • Padėti pažinti ir tobulinti SUP mokinių gebėjimus, sudaryti sąlygas juos tobulinti;
  • Sudaryti sąlygas SUP mokiniams integruotis ir ugdytis bendrojo lavinimo įstaigoje;
  • Rengti SUP mokinius savarankiškam gyvenimui;
  • Vykdant programą, bendradarbiauti su mokytojais, mokinių tėvais ar globėjais, su kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis;

SPECIALIOJO PEDAGOGO DARBO GRAFIKAS 2021-2022 M.M.