SOCIALINIS PEDAGOGAS (FUNKCIJOS)


 • Dirba individualų darbą su vaikais, tėvais ir globėjais;
 • Bendrauja su klasių aukletojais, pedagogais, mokyklos aministracija sprendžiant moksleivių socialines-pedagogines problemas;
 • Padeda pedagogams suprasti, kaip vaikų soacialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą;
 • Teikia siūlimų, kaip būtų galima gerinti socialiniį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
 • Padeda tėvams ir teisietiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, geriau pažinti vaiko, turinčio vystimosi sunkumų, poreikius;
 • Padeda tėvams gauti socialinę pagalbą;
 • Palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;

PAREIGOS


 • Dalyvauja nemokamo maitinimo organizavime ir savalaikiame tėvų dokumentų sutvarkyme. Tiria problemines šeimas, inicijuoja ir dalyvauja buities tyrimo aktų surašyme;
 • Stebi ir analizuoja probleminių moksleivių lankomumą, pažangą, elgesį, palaiko ryšį su moskleivių tėvais;
 • Atsakingas už moksleivių programų rengimą, sudaro ir koordinuoja moksleivių vasaros poilsio programą;
 • Įvertina moksleivių socialines problemas ir poreikius;
 • Atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką naudojimą;
 • Esant reikalui, kartu su klasių aukletojais lankosi moksleivių namuose;
 • Sprendžia problemas ir priima sprendimus, neperžengdamas savp profesinės kompetencijos ribų;
 • Atsakingas už duomenų konfidencialumą;
 • Informuoja mokyklos administraciją ir pedagogus apie susidariusią situaciją;
 • Surenka informaciją ir saugo ją moskleivio asmens byloje;

DARBO GRAFIKAS 2023-2024 M.M