TEISĖS AKTAI,

reglamentuojantys mokyklos veiklą bei ugdymo proceso organizavimą

ĮSTATYMAI


ŠVIETIMO SISTEMOS PRIORITETINĖS KRYPTYS


BENDRIEJI PLANAI

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

UGDYMO PROGRAMOS. VERTINIMAS


PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS


SPECIALUSIS UGDYMAS

 

PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMAS

 

MOKINIŲ PRIĖMIMAS

 

MOKYTOJŲ KOMPETENCIJA


MOKYTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, DARBO KRŪVIO NUSTATYMAS, APMOKĖJIMAS

 

KITI DOKUMENTAI

 

BENDRUOMENĖS INFORMAVIMAS IR ŠVIETIMAS, INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMAS