Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą ir pažeidimus padariusių asmenų patraukimą atsakomybėn.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Pranešimą apie pažeidimą galima pateikti užpildant pranešimą laisva forma. Laisvos formos pranešime reikėtų nurodyti:

  • savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą (jeigu asmens kodo neturi), darbovietę, kontaktinius duomenis (gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kitus duomenis ryšiui palaikyti);
  • duomenis apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.);
  • sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
  • jei įmanoma, bet kokius turimus dokumentus ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;
  • ar apie pažeidimą jau yra kam pranešta ir, jei pranešta, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas;
  • kad yra susipažinta su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą;
  • kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Teikiant laisvos formos pranešimą apie pažeidimą reikėtų nurodyti, ar asmuo pageidauja gauti pranešėjo statusą.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

  • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
  • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti šiais būdais:
1) Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
2) kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai) (toliau – Prokuratūra) el. paštu: [email protected];
3) viešai.