2021 M.


Kelmės r.  Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio  gimnazijai reikalingas vokiečių kalbos  mokytojas (-a) ( ~ 0,5 etato)

Reikalavimai:

aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija– vokiečių kalbos mokytojas,  gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.

Pretendentas iki 2021 m. rugsėjo  3d. 14 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Rekomendacijas iš buvusių darbdavių (nebūtina).

Dokumentus galima pateikti gimnazijos raštinėje Mokyklos 1, 86386 Šaukėnai, Kelmės r. darbo dienomis nuo 8:00 iki 14:00 arba el. paštu: [email protected]

Su atrinktais pretendentais pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks  2021 m. rugsėjo  6 d. 206 kabinete  (direktorės kabinetas), individualiai su pretendentais suderintu laiku.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8(427)55242


Įstaigos pavadinimas         Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazija

Pareigos                             Mokytojo padėjėjas

Darbo vieta                        Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazija

 • Reikalavimai išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis;
 • gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką;
 • gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems: naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis, įsisavinti mokomąją medžiagą, susiformuoti būtiniausius socialinius įgūdžius, atlikti mokytojo skirtas užduotis;
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Privalumai: 

 • darbo su vaikais patirtis.

Funkcijos                Padeda mokiniui (mokinių grupei):

 • orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokyklos ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu;
 • apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
 1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
 2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
 3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
 4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirtomis kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
 • atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;

Turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:

 1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant

iš mokyklos;

 1. judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.
 • bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko;
 • padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą;
 • atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą;
 • savo darbo laiką skiria mokiniui (mokinių grupei) pamokoje:
 1. primena mokiniams autobusų išvykimo laiką, pasirūpina, kad mokiniai nepavėluotų išvykti.

Darbo krūvis ir užmokestis                      Darbo krūvis – 1 etatas. Terminuota darbo sutartis nuo 2021 birželio mėn. iki 2021m. gruodžio 31d. Atlyginimas- 795,50 Eur.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentų priėmimo vieta                     Dokumentai priimami iki 2021-05-27 d.  mokyklos  adresu: Mokyklos  g. 1, Šaukėnai, Kelmės rajonas arba el. paštu [email protected]
Darbo laikas 8.00–14.00 val.
Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai arba siunčia el. paštu.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai           Pasiteirauti galima tel. 8 427 55242 arba el. paštu : [email protected]

Dokumentų priėmimo terminas               Iki 2021-05-27, 12.00 val.

Atrankos pokalbio data, laikas ir vieta    Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2021 m. gegužės 28 d., 9.00 val. Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazijos direktoriaus kabinete.


2020 M.

Reikalingas vokiečių kalbos mokytojas (-a) ( ~ 0,4 etato)


Reikalavimai:
aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija– vokiečių kalbos mokytojas, gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.
Pretendentas iki 2020 m. rugsėjo 2 d. 15 val. pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Rekomendacijas iš buvusių darbdavių (nebūtina).
Dokumentus galima pateikti gimnazijos raštinėje Mokyklos 1, 86386 Šaukėnai, Kelmės r. darbo dienomis nuo 8:00 iki 15:00 arba el. paštu: [email protected]
Su atrinktais pretendentais pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2020 m. rugsėjo 3 d. 206 kabinete (direktorės kabinetas), individualiai su pretendentais suderintu laiku.
Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8(427)55242

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. reikalingas geografijos mokytojas (-a) (~ 0,6 etato)


Reikalavimai:
aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija – geografijos mokytojas, gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.
Pretendentas iki 2020 m. rugpjūčio 21 d.14 val. val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Rekomendacijas iš buvusių darbdavių (nebūtina).

Dokumentus galima pateikti gimnazijos raštinėje Mokyklos 1, 86386 Šaukėnai, Kelmės r. darbo dienomis nuo 8:00 iki 14:00 arba el. paštu: [email protected]
Su atrinktais pretendentais pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2020 m. rugpjūčio 25 d. 206 kabinete (direktorės kabinetas), individualiai su pretendentais suderintu laiku.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 55242.
Informacija apie atranką paskelbta 2020-08-03.

PRETENDENTŲ ATRANKOS SĄLYGOS LAISVAI MOKYTOJO PADĖJĖJO DARBO VIETAI UŽIMTI


Darbo krūvis: Ikimokyklinės ugdymo grupės mokytojo padėjėjas – 0,5 etato.
Darbo sutarties rūšis: terminuota.
Reikalavimai: lkimokyklinės ugdymo grupės mokytojo padėjėjo (pareigybės lygis – C) pareigoms užimti ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas.
Darbo pobūdis: darbas ikimokyklinio ugdymo grupėje su vaikais nuo 3 m. iki 6 m. Sanitarinė-higieninė grupės patalpų, priemonių ir inventoriaus priežiūra, vaikų maitinimas, pagalba grupės mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą.
Preliminari darbo pradžia – 2020 m. sausio 10 d.
Dokumentai priimami iki 2020 m. sausio 9 d., 12.00 val. adresu – Mokyklos g. 1, Šaukėnai, Kelmės raj., 206 kabinete arba el. paštu: [email protected]
Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Buvusios darbovietės rekomendaciją (nebūtinai).
Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai įstaigos raštinėje, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.
Atranka vyks 2020 m. sausio 9 d. 14 val. Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazijoje, direktoriaus kabinete Nr. 207.
Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Kontaktai pasiteirauti: tel. Nr. 8 427 55242.

PRETENDENTŲ ATRANKOS SĄLYGOS LAISVAI VALYTOJO DARBO VIETAI UŽIMTI


Darbo krūvis: Valytojas – 0,5 etato.
Darbo sutarties rūšis: terminuota, pareigbės lygis D, atlyginimas MMA.
Reikalavimai: priskirtų patalpų kruopštus valymas ir tvarkymas, pavyzdingos švaros ir tvarkos palaikymas. Atsakingumas, sąžiningumas, punktualumas, motyvacija darbui.
Preliminari darbo pradžia – 2020 m. sausio 10 d.
Dokumentai priimami iki 2020 m. sausio 9 d., 12.00 val. adresu – Mokyklos g.1, Šaukėnai, Kelmės raj., 206 kabinete arba el. paštu: [email protected]
Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Buvusios darbovietės rekomendaciją (nebūtinai).
Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai įstaigos raštinėje, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.
Atranka vyks 2020 m. sausio 9 d. 14 val. Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazijoje, direktoriaus kabinete Nr. 207.
Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Kontaktai pasiteirauti: tel. Nr. 8 427 55242