2023 M.


Pareigos: priešmokyklinio ugdymo mokytojas (-a).

Atranka vyks 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota

Įdarbinimas nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Specialieji reikalavimai:

 1. Įgytas aukštasis, aukštesnysis iki 2009 metų arba specialusis vidurinis iki 1995 metų ir suteikta priešmokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.
 2. Išmanyti:
  • Priešmokyklinio ugdymo bendrųjų, individualių programų rengimo principus, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, priešmokyklinio ugdymo bendrųjų ugdymo planų rengimą;
  • Pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių,

mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą.

 1. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
 2. Gebėti dirbti su nuotolinio mokymo aplinka .
 3. Būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo
 4. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.
 5. Gebėti savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Darbo krūvis – 0,65 et. pareigybės krūvio.

Darbo užmokestis: apie 1140 Eur.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą.

Dokumentų priėmimas: [email protected] arba adresu Mokyklos 1, Šaukėnai, Kelmės r. Informacija teikiama 842755242.Dokumentų priėmimo pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 23d. 15.00 val.  Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.


Pareigos: pailgintos dienos mokytojas (-a).

Atranka vyks 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota

Įdarbinimas nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Reikalavimai:

 1. Gebėti planuoti popamokinę vaikų veiklą, atitinkančią mokinių amžiaus poreikius patalpose ir lauke;
 2. Gebėti padėti vaikams atlikti namų darbų užduotis;
 3. Gebėti ne tik mokyti, bet ir mokytis;
 4. Gebėti bendradarbiauti su klasės mokytoju ir tėvais (globėjais, rūpintojais);

Funkcijos:

Organizuoti popamokinę ugdomąją mokinių veiklą ir joje dalyvauti: ruošiant namų darbus, paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant; Organizuoti saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir edukacinėse aplinkose. Pranešti tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos dienos grupėje. Kartu su grupės klase dalyvauti bendruomenės formavimo veiklose, vertybių ugdymo programose.

Darbo krūvis – 0,5 etato

Darbo užmokestis: apie 650 Eur.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą.

Dokumentų priėmimas: [email protected] arba adresu Mokyklos 1, Šaukėnai, Kelmės r. Informacija teikiama 842755242. Dokumentų priėmimo pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 23d. 15.00 val.  Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.


Pareigos: raštinės administratorius (-ė).

Atranka vyks 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota

Įdarbinimas nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Pareigybės lygis B (ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas).

Reikalavimai:

 1. Darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžiai.
 2. Valstybinės kalbos taisyklingas vartojimas.
 3. Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, darbo santykius, asmens duomenų apsaugą ir su kitais švietimo teisės aktais bei jais vadovautis vykdant funkcijas.
 4. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

Darbuotojo funkcijos:

1.Tvarkyti, grupuoti, sisteminti rašytinius, elektroninius ir kt. gimnazijos dokumentus. Rengti    dokumentacijos planą.
2. Tvarkyti duomenų bazes: Mokinių registrą (MR), Pedagogų registrą (PR), Diplomų, atestatų, Mokinio pažymėjimų ir kvalifikacijos pažymėjimų registrą, Švietimo valdymo informacinę sistemą (ŠVIS), kt.

Darbo krūvis – 1etatas

Darbo užmokestis: apie 1210 Eur.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę;
 3. gyvenimo aprašymą.

Dokumentų priėmimas: [email protected] arba adresu Mokyklos 1, Šaukėnai, Kelmės r. Informacija teikiama 842755242.Dokumentų priėmimo pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 23d. 15.00 val.  Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.


Pareigos: logopedas- specialusis pedagogas.

Darbo krūvis – 1 etatas logopedo + 0,5 etato spec. pedagogo.

Sutartis- terminuota: 2023-05-08– 2023-06-16.

Atlyginimas: 1623,78 Eur  logopedo, 811,89 Eur. spec. pedagogo.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija, logopedo specializacija;
 2. specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodų išmanymas;
 3. pedagoginio vertinimo metodikų išmanymas, gebėjimas nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 4. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);
 5. informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 6. kūrybiškumas, iniciatyvumas.

Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. specialiojo pedagogo (logopedo) kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. gyvenimo aprašymą (CV – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą, buvusių darbdavių rekomendacijas ( nebūtinai).

Dokumentai priimami  iki 2023m. gegužės 5 adresu:  Mokyklos 1, Šaukėnai, Kelmės rajonas arba  el. paštu [email protected]

Informacija telefonu 842755242

2022 M.


Reikalingas Valytojas  ir kiemsargis (1 etatas)
Darbo krūvis: Valytojas – 0,5 etato + 0,5 etato kiemsargis
Darbo sutarties rūšis:   neterminuota, pareigybės lygis D, atlyginimas MMA.
Reikalavimai: priskirtų patalpų  kruopštus valymas ir tvarkymas, pavyzdingos švaros ir tvarkos palaikymas. Priskirtų lauko erdvių tvarkymas, sezoniniai darbai. Atsakingumas, sąžiningumas, punktualumas, motyvacija darbui.
Preliminari darbo pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.
Dokumentai priimami iki 2022 m. rugpjūčio 24 d., 12.00 val. adresu – Mokyklos g.1, Šaukėnai, Kelmės raj., 206 kabinete arba el. paštu: [email protected]

Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Buvusios darbovietės rekomendaciją (nebūtinai).
Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai įstaigos raštinėje, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Atranka vyks 2022 m. rugpjūčio 25 d. 10 val. Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazijoje, direktoriaus kabinete Nr. 207.
Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui.
Kontaktai pasiteirauti: tel. Nr. 8 427 55242

2021 M.


Pareigos: logopedas- specialusis pedagogas.

Darbo krūvis – 1 etatas logopedo + 0,5 etato spec. pedagogo.

Sutartis- terminuota: 2022-01-19 – 2024-01-19.

Atlyginimas: 1228 Eur  logopedo, 614 Eur. spec. pedagogo.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija, logopedo specializacija;
 2. specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodų išmanymas;
 3. pedagoginio vertinimo metodikų išmanymas, gebėjimas nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 4. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);
 5. informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 6. kūrybiškumas, iniciatyvumas.

Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. specialiojo pedagogo (logopedo) kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. gyvenimo aprašymą (CV – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą, buvusių darbdavių rekomendacijas ( nebūtinai).

Dokumentai priimami  iki 2022m. sausio 14d. adresu:  Mokyklos 1, Šaukėnai, Kelmės rajonas arba  el. paštu [email protected]

Informacija telefonu 842755242


Kelmės r.  Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio  gimnazijai reikalingas vokiečių kalbos  mokytojas (-a) ( ~ 0,5 etato)

Reikalavimai:

aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija– vokiečių kalbos mokytojas,  gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.

Pretendentas iki 2021 m. rugsėjo  3d. 14 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Rekomendacijas iš buvusių darbdavių (nebūtina).

Dokumentus galima pateikti gimnazijos raštinėje Mokyklos 1, 86386 Šaukėnai, Kelmės r. darbo dienomis nuo 8:00 iki 14:00 arba el. paštu: [email protected]

Su atrinktais pretendentais pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks  2021 m. rugsėjo  6 d. 206 kabinete  (direktorės kabinetas), individualiai su pretendentais suderintu laiku.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8(427)55242


Įstaigos pavadinimas         Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazija

Pareigos                             Mokytojo padėjėjas

Darbo vieta                        Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazija

 • Reikalavimai išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis;
 • gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką;
 • gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems: naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis, įsisavinti mokomąją medžiagą, susiformuoti būtiniausius socialinius įgūdžius, atlikti mokytojo skirtas užduotis;
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Privalumai: 

 • darbo su vaikais patirtis.

Funkcijos                Padeda mokiniui (mokinių grupei):

 • orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokyklos ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu;
 • apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
 1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
 2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
 3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
 4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirtomis kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
 • atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;

Turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:

 1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant

iš mokyklos;

 1. judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.
 • bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko;
 • padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą;
 • atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą;
 • savo darbo laiką skiria mokiniui (mokinių grupei) pamokoje:
 1. primena mokiniams autobusų išvykimo laiką, pasirūpina, kad mokiniai nepavėluotų išvykti.

Darbo krūvis ir užmokestis                      Darbo krūvis – 1 etatas. Terminuota darbo sutartis nuo 2021 birželio mėn. iki 2021m. gruodžio 31d. Atlyginimas- 795,50 Eur.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentų priėmimo vieta                     Dokumentai priimami iki 2021-05-27 d.  mokyklos  adresu: Mokyklos  g. 1, Šaukėnai, Kelmės rajonas arba el. paštu [email protected]
Darbo laikas 8.00–14.00 val.
Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai arba siunčia el. paštu.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai           Pasiteirauti galima tel. 8 427 55242 arba el. paštu : [email protected]

Dokumentų priėmimo terminas               Iki 2021-05-27, 12.00 val.

Atrankos pokalbio data, laikas ir vieta    Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2021 m. gegužės 28 d., 9.00 val. Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazijos direktoriaus kabinete.


2020 M.

Reikalingas vokiečių kalbos mokytojas (-a) ( ~ 0,4 etato)


Reikalavimai:
aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija– vokiečių kalbos mokytojas, gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.
Pretendentas iki 2020 m. rugsėjo 2 d. 15 val. pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Rekomendacijas iš buvusių darbdavių (nebūtina).
Dokumentus galima pateikti gimnazijos raštinėje Mokyklos 1, 86386 Šaukėnai, Kelmės r. darbo dienomis nuo 8:00 iki 15:00 arba el. paštu: [email protected]
Su atrinktais pretendentais pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2020 m. rugsėjo 3 d. 206 kabinete (direktorės kabinetas), individualiai su pretendentais suderintu laiku.
Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8(427)55242

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. reikalingas geografijos mokytojas (-a) (~ 0,6 etato)


Reikalavimai:
aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija – geografijos mokytojas, gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.
Pretendentas iki 2020 m. rugpjūčio 21 d.14 val. val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Rekomendacijas iš buvusių darbdavių (nebūtina).

Dokumentus galima pateikti gimnazijos raštinėje Mokyklos 1, 86386 Šaukėnai, Kelmės r. darbo dienomis nuo 8:00 iki 14:00 arba el. paštu: [email protected]
Su atrinktais pretendentais pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2020 m. rugpjūčio 25 d. 206 kabinete (direktorės kabinetas), individualiai su pretendentais suderintu laiku.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 55242.
Informacija apie atranką paskelbta 2020-08-03.

PRETENDENTŲ ATRANKOS SĄLYGOS LAISVAI MOKYTOJO PADĖJĖJO DARBO VIETAI UŽIMTI


Darbo krūvis: Ikimokyklinės ugdymo grupės mokytojo padėjėjas – 0,5 etato.
Darbo sutarties rūšis: terminuota.
Reikalavimai: lkimokyklinės ugdymo grupės mokytojo padėjėjo (pareigybės lygis – C) pareigoms užimti ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas.
Darbo pobūdis: darbas ikimokyklinio ugdymo grupėje su vaikais nuo 3 m. iki 6 m. Sanitarinė-higieninė grupės patalpų, priemonių ir inventoriaus priežiūra, vaikų maitinimas, pagalba grupės mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą.
Preliminari darbo pradžia – 2020 m. sausio 10 d.
Dokumentai priimami iki 2020 m. sausio 9 d., 12.00 val. adresu – Mokyklos g. 1, Šaukėnai, Kelmės raj., 206 kabinete arba el. paštu: [email protected]
Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Buvusios darbovietės rekomendaciją (nebūtinai).
Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai įstaigos raštinėje, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.
Atranka vyks 2020 m. sausio 9 d. 14 val. Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazijoje, direktoriaus kabinete Nr. 207.
Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Kontaktai pasiteirauti: tel. Nr. 8 427 55242.

PRETENDENTŲ ATRANKOS SĄLYGOS LAISVAI VALYTOJO DARBO VIETAI UŽIMTI


Darbo krūvis: Valytojas – 0,5 etato.
Darbo sutarties rūšis: terminuota, pareigbės lygis D, atlyginimas MMA.
Reikalavimai: priskirtų patalpų kruopštus valymas ir tvarkymas, pavyzdingos švaros ir tvarkos palaikymas. Atsakingumas, sąžiningumas, punktualumas, motyvacija darbui.
Preliminari darbo pradžia – 2020 m. sausio 10 d.
Dokumentai priimami iki 2020 m. sausio 9 d., 12.00 val. adresu – Mokyklos g.1, Šaukėnai, Kelmės raj., 206 kabinete arba el. paštu: [email protected]
Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Buvusios darbovietės rekomendaciją (nebūtinai).
Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai įstaigos raštinėje, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.
Atranka vyks 2020 m. sausio 9 d. 14 val. Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazijoje, direktoriaus kabinete Nr. 207.
Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Kontaktai pasiteirauti: tel. Nr. 8 427 55242