2019 M.


Nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. reikalingas ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a) ( 1 etatas)


Reikalavimai:
aukštasis  išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija – ikimokyklinio ugdymo mokytojas,  gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.

Pretendentas iki 2019 m. rugpjūčio  30 d. 14 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentus galima pateikti gimnazijos raštinėje Mokyklos 1, 86386 Šaukėnai, Kelmės r. arba el. paštu: [email protected]

Su atrinktais pretendentais pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks   individualiai su pretendentais suderintu laiku.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8(427)55242.
Informacija apie atranką paskelbta 2019-08-26.

Nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. reikalingas pradinių klasių mokytojas (-a) (1 etatas)


Reikalavimai:

aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija– pradinių klasių mokytojas,  gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.

Pretendentas iki 2019 m. rugpjūčio  19 d. 14 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentus galima pateikti gimnazijos raštinėje Mokyklos 1, 86386 Šaukėnai, Kelmės r. arba el. paštu: [email protected]

Su atrinktais pretendentais pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks  2019 m. rugpjūčio 23 d. 206 kabinete (direktorės kabinetas), individualiai su pretendentais suderintu laiku.
Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8(427)55242.
Informacija apie atranką paskelbta 2019-07-30.

Nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. reikalingas anglų kalbos mokytojas (-a) ( 0,6 etato)


Reikalavimai:
aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija– anglų kalba, galimybė dėstyti pradinėse klasėse, gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.

Pretendentas iki 2019 m. liepos 10 d. 15 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentus galima pateikti gimnazijos raštinėje Mokyklos 1, 86386 Šaukėnai, Kelmės r. arba el. paštu: [email protected]

Su atrinktais pretendentais pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2019 m. liepos 11 d. 206 kabinete (direktorės kabinetas), individualiai su pretendentais suderintu laiku.
Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8(427)55242.
Informacija apie atranką paskelbta 2019-07-02.

Skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms (1 etatas) užimti.


1.Darbo pobūdis: sudaryti 5- IV klasių pamokų tvarkaraščius; daryti tvarkaraščio pakeitimus; vykdyti e. dienyno diegimą ir jo veikimo priežiūrą; dalyvauti rengiant gimnazijos ugdymo, metinį ir strateginį veiklos planus; vykdyti mokytojų ir klasės auklėtojų veiklos stebėseną; prižiūrėti, kad būtų sudarytos sutartys su mokiniais, kontroliuoti mokinių kaitą, operatyviai teikti informaciją mokinių registrui; rengti statistines ataskaitas; vesti pavaduojamų pamokų apskaitą ir pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius (išskyrus Meno skyriaus mokytojų); dalyvauti rengiant projektus; dalyvauti mokytojų tarybos, Gimnazijos tarybos posėdžiuose, administracijos ir kt. pasitarimuose, rengti pranešimus, pasisakymus; teikti siūlymus gimnazijos veiklos, išteklių panaudojimo, edukacinių aplinkų kūrimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais; vykdyti kitus gimnazijos direktoriaus žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti gimnazijos veiklos tikslai.

2.Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
2.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.
2.2. Ne mažesnį kaip 3 (trijų) metų pedagoginio darbo stažą ir ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.
2.3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
2.4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
2.5. Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, įstaigos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.
2.6. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktorės pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

3.Pretendentas privalo pateikti:
3.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
3.2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
3.3. Gyvenimo aprašymą.
3.4. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

4.Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai.

5.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos. Pretendentas gali pateikti dokumentus tiesiogiai, elektroniniu paštu [email protected] arba siųsti registruotu laišku.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val. gimnazijos raštinėje, Mokyklos 1, 86386  Šaukėnai, Kelmės r., tel 842755242
Informacija apie konkursą paskelbta 2019-07-01.

Nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. reikalingas fizikos mokytojas (-a) ( 0,5 etato)


Reikalavimai:
aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija– fizika, gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.

Pretendentas iki 2019 m. liepos 10 d. 15 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentus galima pateikti gimnazijos raštinėje Mokyklos 1, 86386 Šaukėnai, Kelmės r. arba el. paštu: [email protected]

Su atrinktais pretendentais pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2019 m. liepos 11 d. 206 kabinete (direktorės kabinetas), individualiai su pretendentais suderintu laiku.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8(427)55242.
Informacija apie atranką paskelbta 2019-07-01.

Nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. reikalingas spec. pedagogas ( 0,5 etato)- logopedas ( 0,5 etato)


Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. aukštasis universitetinis išsilavinimas ;
 2. logopedo, spec pedagogo profesinė kvalifikacija.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus :

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą;

Dokumentus galima pateikti gimnazijos raštinėje Mokyklos 1, 86386 Šaukėnai, Kelmės r. arba el. paštu: [email protected]

Su atrinktais pretendentais pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2019 m. liepos 11 d. 206 kabinete (direktorės kabinetas), individualiai su pretendentais suderintu laiku.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8(427)55242
Informacija apie atranką paskelbta 2019-07-01.