Projekto Nr. 10-012-P-0001

Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Kelmės  rajonui numatytos lėšos –  1,5 mln. Eur. (be PVM)

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio   gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: dalyvauja „Tūkstantmečio mokyklų“ programos pažangos plane numatytuose ir patvirtintuose mokymuose, stažuotėse; atnaujina infrastruktūrą, laikantis universalaus dizaino principų: įkuria lauko erdves (krepšinio aikštelę) formaliojo ir neformaliojo ugdymo, savivaldos komandų  užsiėmimams; įrengia sensorinį kambarį, tylos, atsitraukimo ir skaitymo zonas, įsigyja mobilius ergonomiškus mokyklinius baldus, inovatyvias daugiaformates mokymo priemones sklandžiam įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui; įrengia integruoto mokymo klasę, mokymo priemonėmis praturtina gamtos mokslų laboratoriją, technologijų kabinetą, matematikos kabinetą  integruotų formaliojo ir neformaliojo ugdymo, STEAM veiklų, ilgalaikių projektų vykdymui; įsigyja aktų salės įrangą, muzikos kabinetui baldus ir priemones kultūrinio ugdymo veiklų, projektų vykdymui, stendus parodų eksponavimui.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai:

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Padidėjusi mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis;
 6. Padidėjusi švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis;
 7. Padidėjusi neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis;
 8. Padidėjęs švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių, skaičius.
  Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:
  Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).