Nuotolinio mokymo(si) susitarimai-instrukcijos

1. Pamokos, užsiėmimai mokiniams vyksta pagal pamokų tvarkaraštį 2020-03-30 pateiktą Tamo. Nesant galimybės prisijungti prie pamokos nurodytu būdu, mokomoji medžiaga ir užduotys pateikiamos popieriniu variantu.

2. Komunikuojant mokytojams ir mokiniams:

2.1. Ikimokyklinės, Priešmokyklinė grupės naudoja tėvų elektroninį paštą, Messenger, Facebook uždarą grupę;

2.2. Pradinės klasės (1-4 klasės) naudoja e. dienyno Tamo aplinką, elektroninę mokymosi aplinką EMA, ZOOM, Messenger;

2.3. 5-8 klasės naudoja e. dienyno Tamo aplinką, elektroninę mokymosi aplinką EMA, elektroninę mokymosi platformą EDUKA, ZOOM, Messenger, Facebook dalykų uždaras grupes;

2.4. I-IVgimnazinės klasės naudoja e. dienyno Tamo aplinką, internetinę sistemą ,,Egzaminatorius“, Facebook dalykų uždaras grupes, ZOOM, Classroom, elektroninę mokymosi platformą EDUKA, Messenger, elektroninį paštą;

2.5. Sutarę individualiai su klasėmis, mokytojai gali naudoti kitas mokymosi aplinkas: Moodle, Whatsapp, ir kt.

3. Pagalbos mokiniui specialistai bendrauja telefonu ir/arba elektroniniu paštu.

4. Muzikos skyrius naudoja e. dienyno Tamo aplinką, el.paštą, telefonus, ZOOM, Messenger, Whatsapp, Facebook dalykų uždaras grupes;

5. Mokiniai, neturintys galimybės mokytis nuotoliniu būdu elektroninėse erdvėse, informuoja klasės auklėtoją arba gimnazijos direktorės pavaduotoją ugdymui. Mokiniams bus pateikiama popierinė mokymosi medžiaga ir užduotys.

6. Mokytojai mokiniams pateikia susistemintą mokymo(si) medžiagą ar informaciją ir atsiunčia konkrečias mokymosi užduotis su nurodytu atlikimo laiku. Kai kurių dalykų (dailės, technologijų, fizinio ugdymo, muzikos, dorinio ugdymo, žmogaus saugos, pilietiškumo pagrindų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų) skiriamos ilgalaikės užduotys (pvz. 2 savaičių trukmės). Atsiskaitymas vyksta su mokytoju suderinta tvarka.

7. Visi (mokytojai, mokiniai, tėvai, globėjai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai) nuotoliniu būdu bendrauja etiškai, išlaikydami poilsiui skirtą režimą.

8. Mokiniai, tėvai (globėjai) neviešina mokytojo atsiųstos informacijos (skaidrių, užduočių, filmuotos medžiagos, pamokų įrašų). Mokytojai užtikrina mokinių duomenų apsaugą.

9. Organizacinė informacija mokiniams ir tėvams pateikiama gimnazijos internetiniame puslapyje, TAMO dienyne ir Facebook paskyroje ,,Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazija“. Organizacinė, konsultacinė pagalba teikiama nurodytais kontaktais (persiųsta per Tamo, patalpinta gimnazijos internetiniame puslapyje).

10. Konsultacijos teikiamos pagal nurodytą grafiką ir/arba individualiai suderintu su mokytoju laiku.