1. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija.Trumpasis pavadinimas – Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija. Gimnazija įregistruota juridinių asmenų registre, kodas 190094160.
2. Įsteigimo metai – 1867 m.
3. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, kodas 190094160.
4. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.
5. Savininkas (-ė) – Kelmės rajono savivaldybė, kodas – 111106461, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė.
6. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kelmės rajono savivaldybės taryba.
7. Gimnazijos buveinė – Mokyklos g.1, 86383, Šaukėnų mstl., Kelmės rajonas.
8. Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.
9. Tipas – gimnazija, kodas 3124.
10. Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams.
11. Kitos paskirtys – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis, neformaliojo vaikų švietimo grupės muzikinio ugdymo mokykla.
12. Mokymo kalba – lietuvių.
13. Mokymosi formos – grupinio mokymosi, pavienio mokymosi.
14. Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, individualus, savarankiškas.
15. Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa, individualizuota pradinio ugdymo programa, individualizuota pagrindinio ugdymo programa, pritaikytos programos, neformaliojo vaikų švietimo programos.
16. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, brandos atestatas ir priedas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas, baigusiam pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, pažyma.
17. Gimnazijos skyrius, esantis kitoje vietovėje:
17.1. Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos Lykšilio pagrindinio ugdymo skyrius (trumpasis pavadinimas – Lykšilio pagrindinio ugdymo skyrius):
17.1.1. įsteigimo data: 2014 m. rugsėjo 1 d.
17.1.2. Lykšilio pagrindinio ugdymo skyriaus buveinė – Mokyklos g. 4, 86394, Lykšilio k., Šaukėnų sen., Kelmės rajonas;
17.1.3. mokymo kalba – lietuvių;
17.1.4. mokymo forma – grupinio mokymo, pavienio mokymo;
17.1.5. vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pagrindinio ugdymo programos pirma dalis;
17.1.6. Lykšilio pagrindinio ugdymo skyriuje išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas baigusiajam pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos) pirmąją dalį, pažyma.
18. Gimnazija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir gimnazijos pavadinimu „Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija“, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir gimnazijos Nuostatais.
19. 2016 m. kovo 31 d. Nr. T-72 Kelmės rajono savivaldybės sprendimu, panaikinamas Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos Lykšilio pagrindinio ugdymo skyrius.